Ing. Pavel Šibrava

Bellušova 1867
Praha 13 - Lužiny
tel.: +420 603 991 602
email: p.sibrava@elektro-sibrava.cz
Upřednostňujte telefonní kontakt

Revize elektro

Proč si nechat provést revizi elektro?

  • Předejdete možnému úrazu elektrickým proudem
  • Snížíte riziko nebezpečí požárů
  • V případě požáru, úrazu el. proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
  • Dozvíte se o stavu Vámi provozovaného elektrického zařízení
  • Tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
  • Kontrolní orgán Vám může udělit finanční pokutu až do výše 2 000 000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Výdaje za provedené revize jsou položkou započitatelnou do nákladů. Je-li vyšetřována příčina úrazu či požáru tak nejdříve si kontrolní orgán zjišťuje zda jsou řádně provedeny revize vyhrazených technických zařízení (elektrické zařízení, plynové zařízení apod.). Pokud tomu tak není může kontrolní orgán udělit provozovateli pokutu za neplnění si zákonných povinností.

Termíny provádění revizí elektro

Termíny revize elektro dle ČSN 331500,332000-6-61 - 5 let - většina rozvodů

Revize elektro u nás známé pod odborným termínem revize elektroinstalace, mají své nezanedbatelné opodstatnění, které potvrzuje i litera zákona. Systém kontroly elektrických zařízení (Revize elektro) je v České republice dvojitý. Prověřování elektrotechnických výrobků zajišťují odborné zkušebny, které jsou v drtivé většině soustředěny pod Elektrotechnický zkušební ústav. Revize elektroinstalace pak završuje odborný dozor, povětšinou zabezpečený Českým úřadem bezpečnosti práce. Tento český systém kontroly byl a je tak trochu revoluční, i proto jej postupně přebírají také další země pro revize elektro.

Termíny revize elektro - školy, školky, jesle, ubytovny, hotely - 3 roky

Výchozí revize elektro lze provádět i po částech, pokud se jedná o zařízení, která se sestavují v místě jejich uvedení do provozu. Elektrická zařízení, která mění svoji původní polohu a přemisťují se jako celek na nová stanoviště musí být před jejich uvedením do provozu provedena Revize elektro pověřeným pracovníkem , který vyhotoví záznam s jeho podpisem. Pokud by však tato elektrická zařízení byla montována po částech, pak před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektro, kterou zajistí revizní technik.

Termíny revize elektro - 2 roky elektrorevize obj. z hořlavých hmot C2,3 - nad 250 lidí

Revize elektro objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)- Revize elektro prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.

Termíny revize elektro 1 rok

Revize elektro s prostředím mokrým. Revize elektro s prostředím s extrémní korozivní agresivitou. Revize elektro pojízdné a převozní prostředky.

Termíny revize elektro - 4 roky

Revize elektro s prostředím venkovním. Revize elektro s prostředím pod přístřeškem.

Termíny revize elektro - 3 roky dle prostředí

"Revize elektro" s prostředím vlhké. "Revize elektro" s prostředím studené. "Revize elektro" s prostředím horké. "Revize elektro" s prostředím se zvýšenou korozivní agresivitou. "Revize elektro" s prostředím prašné s prachem nehořlavým. "Revize elektro" s prostředím prašné s biologickými škůdci.

Termíny revize elektro - 2 roky dle prostředí

"Revize elektro" s prostředím s otřesy. "Revize elektro" s prostředím pasivním s nebezpečím požáru. "Revize elektro" s prostředím pasivní s nebezpečím výbuchu.

Termíny revize elektro - 0,5 roku

"Revize elektro" prozatímní elektrické rozvody staveniště.

Termíny revize elektro - zdravotnické rozvody 2 roky

"Revize elektro" základní termín pro revize elektroinstalace. "Revize elektro" dílčí podle vybavení zdravotnických pracovišť denní až 1 rok.